Промышленные образцы, общие понятия

1. Як отримати патент України на промисловий зразок
2. Які умови надання правової охорони промислового зразка ?
3. Хто має право на одержання патенту на промисловий зразок ?
4. Які права має власник патенту на промисловий зразок ?
5. Подання заявки
6. Заявка
7. Експертиза заявки
8. Патентування промислового зразка в іноземних державах

 

Як отримати патент України на промисловий зразок

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні регулюються Законом України " Про охорону прав на промислові зразки " (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2188 -ІІІ (2188-14) від 21.12.2000 р., (далі - Закон).

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Патент є офіційним охоронним документом, що видається від імені держави уповноваженим на це органом - Державним департаментом інтелектуальної власності України (далі - Держдепартамент).

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Укрпатенту і продовжується за клопотанням власника, але не більше як на п'ять років.

Патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка).

Патент України на промисловий зразок діє тільки на території України.

Які умови надання правової охорони промислового зразка ?

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Не можуть одержати правову охорону:

 • об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм);

 • промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

 • друкована продукція як така;

 • об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.

Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Умовами патентоспроможності промислового зразка є новизна та промислова придатність.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Хто має право на одержання патенту на промисловий зразок ?

Право на одержання патенту має:

 • автор;

 • роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше;

 • правонаступник автора або роботодавця.

Які права має власник патенту на промисловий зразок ?

Патент на промисловий зразок надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, та забороняти його використання всім іншим особам без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається відповідно до Закону порушенням прав, що надаються патентом.

Права, що випливають з патенту, діють з дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Подання заявки

Вимоги до складу, оформлення матеріалів і подання заявки визначені "Правила складання та подання заявки на промисловий зразок" , що зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 226/6514 від 06.03.2002 р. (далі - "Правила складання та подання заявки") та є обов'язковими для заявників.

Особа, яка бажає одержати патент і має на це право (заявник), подає заявку на його видачу до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (Укрпатент), який приймає та здійснює розгляд і проведення експертизи заявок.

Заявку подають безпосередньо до Укрпатенту або надсилають на його адресу: вул. Глазунова, 1, м . Київ-42, 01601, Україна. За наявності кількох заявників, один із них може бути призначений іншими заявниками як спільна довірена особа (спільний представник).

За дорученням заявника заявку може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), зареєстрований відповідно до "Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.94 № 545 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.1997 № 938 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 №996, або інша довірена особа.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема, право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.

Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між Урядом України та Урядами Російської Федерації і Республіки Бєларусь, громадяни та юридичні особи, які проживають чи мають постійне місце проживання в цих державах, мають право подавати заявки безпосередньо до Укрпатенту.

Якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає на території України чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування в Україні.

Заявка

Заявка - це сукупність документів, необхідних для видачі патенту на промисловий зразок. Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти (вимога єдиності).

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

 • заяву про видачу патенту;

 • комплект фотографій з зображенням виробу (його макета, малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу;

 • опис промислового зразка;

 • креслення , схему, карту (якщо необхідно).

Форма заяви наведена у Додатку до Правил .

До заявки додають документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки. Таким документом є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція (форма № 042005). Терміни і порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені у " Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності ", що затвердженно Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 (далі - Положення).

Документ про сплату збору повинен надійти разом з заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.

Якщо заявник згідно з чинним законодавством України має пільги у сплаті зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, то до заявки додається клопотання про надання пільги та завірена копія документа, що підтверджує право на пільгу. Копію подають до кожної заявки.

Якщо заявку подають через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки слід додати видану заявником довіреність (копію довіреності), що засвідчує його (її) повноваження.

Якщо заявка подається відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності і заявник бажає скористатися правом конвенційного пріоритету, то він має додати до заявки такі документи: заяву про пріоритет із посиланням на дату подання й номер попередньої заявки, поданої до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції; копію попередньої заявки, засвідчену зазначеним органом. Ці документи мають бути подані до Укрпатенту разом із матеріалами заявки або не пізніше встановленого Законом строку.

Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету промислового зразка, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, то до заявки він має додати документ, що підтверджує показ зазначеного промислового зразка на виставках. зазначеного знака на виставці.

Експертиза заявки

Порядок проведення експертизи заявок на промислові зразки визначений " Правилами проведення експертизи заявки на промисловий зразок ", що зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 232/768 від 24.07.1995 р. (далі - "Правила проведення експертизи заявки").

За заявкою на промисловий зразок після встановлення дати її подання проводиться формальна експертиза , під час якої відповідність промислового зразка умовам патентоспроможності, а саме - новизні та промисловій придатності, не встановлюється.

На підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок та за наявності документа про сплату державного мита за видачу патенту здійснюється публікація відомостей про видачу патенту у офіційному бюлетені Держдепартаменту "Промислова власність".

Одночасно з публікацією здійснюється державна реєстрація патенту на промисловий зразок.

Держдепартаментом здійснюється видача патенту у місячний строк після державної реєстрації патенту.

Патентування промислового зразка в іноземних державах

Будь-яка особа має право запатентувати промисловий зразок в іноземних державах.

До подання заявки на одержання охоронного документа на промисловий зразок в орган іноземної держави заявник зобов'язаний подати заявку до Укрпатенту. Одночасно йому необхідно повідомити Держдепартамент про наміри здійснити таке патентування.

Основним нормативним документом, що визначає порядок подання повідомлення до Держдепартаменту про наміри здійснити патентування в іноземних державах, є "Інструкція про розгляд заявки про наміри здійснити патентування промислового зразка в іноземних державах", що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 1 червня 1995 р. за № 163/699.

У разі відсутності заборони протягом трьох місяців від дати надходження цього повідомлення до Держдепартаменту заявку на одержання патенту на промисловий зразок може бути подано в орган іноземної держави. В необхідних випадках Держдепартамент може дозволити запатентувати промисловий зразок в іноземних державах раніше зазначеного строку.

Русский